Podmínky prodloužené záruky bezplatného servisu pro spotřebitele

společnosti Candy Hoover, s.r.o.

(dále jen „Společnost“)

 

V rámci služby „prodloužená záruka – bezplatný servis pro spotřebitele“, poskytuje Společnost tyto programy, které lze využít pouze pokud je vámi zakoupený výrobek uvedený v „Seznamu aktuálních akčních nabídek“.

 • Program „Candy - 5 let záruka“se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost a následujících 36 měsíců (3 roky) na bezplatný servis vybraných výrobků (dále jen „Program“).
 • Program „Candy - 15 let záruka invertorový motor praček, praček se sušičkou, sušiček a myček“se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost a následujících 156 měsíců (13 let) na bezplatný servis invertorových motorů praček, praček se sušičkou, sušiček a myček (dále jen „Program“).
 • Program „Candy - 15 let záruka na invertorový kompresor chladniček“ se skládá z 24 měsíců (2 roky) záruky za jakost a následujících 156 měsíců (13 let) na bezplatný servis invertorových kompresorů chladniček (dále jen „Program“).

Nárok na bezplatný servis nevzniká v případě zakoupení výrobku právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.

Zákazník má nárok na využití Programů pouze po vyplnění registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.registrace-zaruka.cz. Registrace musí být provedena do 14 kalendářních dnů od data zakoupení spotřebiče (rozhoduje datum na daňovém dokladu o zakoupení). Každý spotřebič může být do každého Programu registrován pouze jednou.

Pro účely využití Programů bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.

Po řádném vyplnění a potvrzení registračního formuláře se zákazníkovi automaticky vygeneruje Certifikát, který si následně uschová pro případnou reklamaci.

Bezplatný servis je poskytován pouze na spotřebiče značky CANDY dovezené a distribuované Společností na území České republiky. Registraci není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:

 • K24 - https://www.k24.cz
 • Shopprovas - http://shopprovas.cz

Pro uplatnění nároku bezplatného servisu, musí zákazník předložit autorizovanému servisnímu partnerovi Společnosti následující doklady:

 • doklad o zakoupení (daňový doklad, paragon) a
 • certifikát o prodloužené záruce, který obdrží zákazník po zaregistrování na registrace-zaruka.cz

 

V případě výskytu vady v režimu bezplatného servisu bude vada odstraněna nejpozději do 60 dnů. Oprávněná a uznaná reklamace autorizovaným servisním partnerem Společnosti bude řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. Doba bezplatného servisu se neprodlužuje o dobu ode dne řádného uplatnění práva na bezplatný servis do provedení opravy. Zákazník nemůže v rámci bezplatného servisu odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu výrobku. V případě neopravitelnosti výrobku rozhoduje o způsobu řešení reklamace Společnost.

Nárok na bezplatný servis nevzniká v následujících případech:

 • Vady vzniklé používáním výrobku v rozporu s návodem k použití.
 • Opotřebení nebo poškození výrobku, včetně poškození způsobeného: poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku, jeho nedostatečnou údržbou, poškození způsobené vodním kamenem a usazeninami.
 • Mechanické poškození výrobku způsobené zejména nevhodnou manipulací, dopravou nebo cizím zaviněním.
 • Výrobky, kde údaje na záručním listu a dokladu o nabytí se liší od údajů na výrobním štítku výrobku, nebo v případě, že výrobek nelze identifikovat (chybějící, nebo poškozený výrobní štítek).
 • Projevy nebo nedostatky, vyvolané působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů apod.
 • Úpravy anebo jakékoli jiné zásahy do výrobku, které nejsou provedeny autorizovaným servisním partnerem.
 • Vady vzniklé neodbornou instalací nebo instalací v rozporu s návodem k použití.
 • Vady vzniklé z důvodu použití neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství.
 • Případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti, který není vadou výrobku.
 • Úkony za účelem preventivní údržby, čištění, seřízení či kontroly výrobku, návštěvu technika za účelem poradenství, instalace spotřebiče nebo změny směru otevírání dvířek u chladniček, mrazniček nebo sušiček, výměny dílu, který nevyžaduje odbornou instalaci.
 • Na běžné opotřebení výrobku nebo jeho částí anebo součástí.
 • Na vady spotřebních dílů po uplynutí jejich obvyklé životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodní filtry, žárovky atd.
 • Na mechanické poškození plastových a skleněných komponentů a na přirozené změny barvy plastů.
 • Vady způsobené běžným opotřebením estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače a přepínače atd.
 • Na vady výrobku způsobené používáním výrobku k účelu jinému než běžnému použití v domácnosti, např. k podnikatelským účelům.

 

V případě, že jste při registraci vašeho výrobku nenalezli váš model a splňujete výše uvedené podmínky, napište nám na adresu recepce@haier-europe.com kde vaše žádost bude prověřena.

Společnost si vyhrazuje právo podmínky tohoto Programu kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Candy Hoover ČR, s.r.o., IČO: 257 54 955, se sídlem Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 67277 (dále jen "Candy Hoover" nebo "Společnost" nebo "My" nebo "Správce údajů") Vás informuje, že Vaše osobní údaje, které získá při Vaší účasti v programu prodloužená záruka nebo garance vrácení peněz budou zpracovávány v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

S odkazem na způsoby správy a zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytujeme následující informace podle čl. 13 nařízení EU č. 679/2016 a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

 1. Typy shromažďovaných údajů

Údaje, které poskytujete dobrovolně

Při účasti na akci prodloužená záruka se shromažďují následující údaje:

 • osobní údaje a bankovní účty;
 • kontaktní údaje;
 • informace o nákupu;
 • údaje o zařízení.

 

Při účasti na akci garance vrácení peněz se shromažďují následující údaje:

 • osobní údaje;
 • kontaktní údaje;
 • informace o nákupu;
 • údaje o zařízení.

 

 1. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Údaje, které poskytujete společnosti Candy Hoover, budou zpracovávány za účelem:

 1. Abyste se mohli zúčastnit programu prodloužená záruka nebo garance vrácení peněz. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro splnění žádosti subjektu údajů;
 2. Splnění zákonných povinností nebo žádostí soudních orgánů. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce údajů vztahuje;
 3. Vymáhání a obrany práv společnosti Candy Hoover, a to i v rámci vymáhání pohledávek a postoupení pohledávek oprávněným společnostem, a to i prostřednictvím třetích stran, a k prevenci a potírání podvodů. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právního nároku;
 4. Zasílání obchodních a propagačních sdělení s Vaším souhlasem, a to automatizovanými prostředky, jako jsou e-mail a SMS, a prostřednictvím telefonních hovorů uskutečněných operátorem pro produkty společnosti Candy Hoover, zasílání pozvánek na průzkumy trhu a průzkumy za účelem zjištění míry spokojenosti zákazníků s produkty a obdrženou pomocí, zvát Vás na aktivity a akce pořádané společností Candy Hoover. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je stanoven v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů;
 5. Předávání osobních údajů subjektů údajů v rámci podnikatelské skupiny, jejíž je Správce údajů součástí, a to pro administrativní účely a za účelem zpracování také pro marketingové účely. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je založeno na oprávněném zájmu Správce údajů.

 

 1. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje shromážděné a zpracovávané pro účely uvedené v bodech 2 a), 2 b), 2 c) a e) se uchovávají po dobu rovnající se době trvání smlouvy stanovené mezi Správcem údajů a subjektem údajů nebo společností/subjektem, k němuž subjekt údajů patří, a po dobu 10 let po jejím ukončení.

Osobní údaje shromážděné a zpracovávané pro účely uvedené v bodě 2 písm. d) se uchovávají po dobu maximálně 24 měsíců od posledního kontaktu s Vámi, kterým se rozumí mimo jiné použití produktu nebo služby poskytované společností Candy Hoover nebo otevření newsletteru.

 1. Způsoby zpracování osobních údajů

Veškeré shromážděné osobní údaje se zpracovávají, uchovávají a analyzují pomocí elektronických nástrojů a ukládají se jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, uspořádané do databází a na jiných vhodných typech médií.

Jsou zavedena zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě, nezákonnému nebo nekalému použití údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Zpracování Vašich osobních údajů prováděné společností Candy Hoover nezahrnuje žádné automatizované rozhodování.

 

 1. Poskytování Vašich osobních údajů

Poskytnutí požadovaných údajů je nutné k tomu, abyste se mohli zúčastnit programu prodloužená záruka nebo garance vrácení peněz, a je proto povinné pro účely uvedené v bodě 2 a), 2 b) a 2 c) oznámení o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů pro marketingové účely není povinné. Poskytnutí údajů pro tento účel můžete odmítnout, aniž byste tím byli jakkoli dotčeni.

 

 1. Strany, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny

Veškeré Vaše osobní údaje, které byly shromážděny, nebudou zpřístupněny bez předchozího uvážení, ale mohou být sděleny těm stranám, které mají právo přístupu k Vaším osobním údajům, aby bylo zajištěno dodržování právních a sekundárních předpisů a/nebo předpisů EU, zejména tak vlastním zaměstnancům Správce údajů, a také společnostem, sdružením nebo odborným firmám, které poskytují služby a operace jménem Správce údajů a fungují jako zpracovatelé údajů. Dále aby bylo zajištěno dodržování právních povinností a pro všechny další organizační a/nebo administrativní požadavky, které jsou nezbytné pro poskytování požadovaných služeb.

Názvy dalších stran, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny a které působí jako zpracovatelé údajů, jsou uvedeny v aktuálním seznamu, který si můžete vyžádat od společnosti Candy Hoover (na adresách uvedených v bodě 9).

 1. Mezinárodní předávání

Společnost Candy Hoover nepředává Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto stránek a nástrojů na nich obsažených do zemí mimo Evropskou unii ani mezinárodním organizacím.

 

 1. Vaše práva jako subjektu údajů

V souvislosti s výše uvedenými operacemi zpracování Vašich osobních údajů máte právo kdykoli uplatnit práva stanovená nařízením EU č. 679/2016 (GDPR), včetně například práva být informován o:

 • původu všech osobních údajů, které se Vás týkají;
 • účelech a metodách zpracování;
 • pravidlech použitých v případě operací zpracování prováděných pomocí elektronických nástrojů;
 • identifikaci správce údajů, zpracovatelů údajů a určeného zástupce.

Jako subjekt údajů máte právo získat:

 • přístup k údajům a jejich aktualizaci, opravu nebo (pokud je to ve Vašem zájmu) doplnění;
 • vymazání, převedení do anonymní podoby nebo zablokování přístupu k údajům zpracovávaným v rozporu se zákonem;
 • omezení zpracování těch údajů, které se Vás týkají, nebo požadovat, aby Správce údajů nebo zpracovatel údajů omezil účely a/nebo metody, pro které jsou Vaše údaje zpracovávány.

Můžete také požádat o kopii svých údajů ve standardním formátu (tzv. "právo na přenositelnost údajů").

 

 

Jako subjekt údajů máte také právo kdykoli a bezplatně vznést námitku, a to zcela nebo částečně:

 • z oprávněných důvodů proti zpracování Vašich osobních údajů, a to i v případě, že operace zpracování stále souvisí s účelem, pro který byly údaje shromážděny;
 • zpracování Vašich osobních údajů prováděné podle čl. 6 odst. 1 GDPR, písm. e. ("zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce") nebo písm. f. ("zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany"), včetně profilování na základě těchto ustanovení;
 • ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání reklamních nebo přímých prodejních materiálů nebo pro realizaci průzkumu trhu nebo obchodních sdělení (přímý marketing), včetně případných operací profilování.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním, pokud je tento souhlas založen na okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) (kdy "subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů") nařízení EU č. 679/2016, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete zaslat na adresu:

E-mail: recepce@haier-europe.com

Adresa: Candy Hoover ČR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha

Pokud se domníváte, že zpracování bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, konkrétně v členském státě, ve kterém máte obvyklé bydliště nebo kde pracujete, nebo v členském státě, kde k údajnému porušení došlo.

 • Českým dozorovým orgánem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,

E-mail: posta@uoou.cz

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

DPO společnosti Haier Europe můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese data.protection@candy-group.com nebo poštou na adrese:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Itálie

f.a.o. Data Protection Officer.

 

 1. Správce údajů

Správcem údajů, tj. stranou, která rozhoduje o způsobech a účelech zpracování, je společnost Candy Hoover ČR, s.r.o. se sídlem na adrese Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, mail: recepce@haier-europe.com.